Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fyra miljöpriser.

2016 års pristagare

VATTEN-priset:  Professor Hans Hanson TVRL LTH

Hans Hanson har sedan 1970-talet arbetat med kustfokuserad forskning med olika perspektiv. Som forskare har han publicerat sig såväl inom sedimenttransport, klimatpåverkan i kustnära zoner, erosion och översvämning som mer övergripande arbeten riktat mot integrerande kustplanering. Nationellt är hans insats vad gäller erosionsproblematiken i södra Skåne brett uppmärksammad.

Det arbete som Hans har nedlagt kommer att bli allt viktigare i en framtid präglat av ändrat klimat, tydlig strandpåverkan och retarderande landhöjning.

NEW GENERATION-priset: Linda Åmand IVL Svenska miljöinstitutet

Linda Åmand har snabbt blivit en respekterad och tongivande person inom VA-branschen. Hennes forskning har tidigare riktats mot energieffektiva luftningsprocesser, där hon har visat att utvecklad reglerteknik kan ge stor effekt både ur energi- och hållbarhetssynpunkt. Linda har vidare initierat och drivit flera andra högaktuella projekt, t ex utvärdering av hårdare utsläppskravs totala miljöeffekt. Hon har en närmast unik förmåga att presentera resultat på forskningsnivå så att de uppskattas både av forskande kollegor och VA-verkens personal.

Linda agerar i sin roll som yngre forskare och sekreterare i VA-kluster Mälardalen som utvecklingsstöd och inspirator av stora mått.

KEMIRA-priset: Erik Winnfors Wannberg Cirkulation

Erik Winnfors Wannberg driver framgångsrikt  tidskriften Cirkulation sedan många år. Tidskriften med 8 utgåvor årligen och synnerligen god täckning i VA-sektorn belyser på ett mycket seriöst sätt utvecklingen i Sverige, likväl med internationella utblickar. Cirkulation har en ostridig första rang inom VA-facket och läses med intresse även av icke-branschfolk. Dessutöver är Erik även en skicklig debattledare och har som sådan anlitats i ett flertal forum.

Som publicist och intressent inom VA har Erik under lång tid bidragit till att lyfta branschen och belysa bortglömda frågeställningar – till allas fromma.

XYLEM-priset: Bernt Björlenius

Berndt Björlenius har sedan 1980-talet medverkat i olika forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på avancerad avloppsrening, för att skapa bred förståelse av samhällsnytta och resursförbrukning. Han arbetade tidigt med rejektvattenbaserad kväverening och kartlade klimattryck från biologisk rening för att sedan via sitt arbete inom Hammarby Sjöstadsprojektet intressera sig för rening av läkemedelsubstanser i avlopp.  I det senare har nu Berndt i en multipel roll som  akademisk samordnare, projektledare, konstruktör, designer samt platschef att svara för fullskalig av rening av läkemedelssubstanser vid ett kommunalt redesignat  avloppsreningsverk.

Berndt har flyttat fram positionerna för svenskt avloppsforskning och är ett föredöme vad gäller koppling mellan forskning och samhällstillämpning.