Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fyra miljöpriser.

2017 års pristagare

VATTEN-priset: Pehr Andersson, lngelstad

Motivering
Pehr har under närmare 30 år verkat som VA-chef i Växjö kommun. Denna mansålder har Växjös VA-system reformerats i grunden. Under Pehrs ledning har VA-verket tidigt förmått nybygga ett högeffektivt centralt avloppsreningsverk med kvävereduktion för ökat behövligt recipientskydd, införa en nationellt respekterad dagvattenhantering och parallellt framtidssäkra en utsatt dricksvattenförsörjning. Allt i en miljö präglad av känsliga recipienter och dålig tillgång på råvatten. För sin tid och med de förutsättningar som rått är Pehrs insatser noterbara, han lämnar efter sig en viktig kommunal infrastruktur i utmärkt skick.

NEW GENERATION-priset: Erik Mårtensson; DHI Sverige

Motivering
Erik Mårtensson har i sin yrkesverksamhet som konsult under en följd av år bidragit nationellt till såväl allmän kunskapsutveckling som riktade åtgärdspaket beträffande extremt kraftiga regn,
s k skyfall. Under senare tid har han verkat som projektledare för framtagande av MSBs övergripande vägledning för skyfallsanalyser. Denna metodik öppnar för tydligare och effektivare kartläggning och riskanalys och har fått brett genomslag i Sverige. l detta sammanhang har han efterhand blivit en eftertraktad föredragshållare. Erik har i sin gärning sammantaget bidragit med hög kompetens, nytänkande och framåtanda. Han har genererat reella resultat som bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.

KEMIRA-priset: Emma Nehrenheim, Mälardalens Högskola och ABB

Motivering
Emma Nehrenheim är Professor vid Mälardalens Högskola och leder en forskargrupp inom hållbar vattenrening. Hon är också anställd på ABB som deras vattenreningsexpert. Forskningsinriktningen är robusta biologiska och fysiokemiska metoder för att rena vatten. Förutom traditionella reningsmetoder har Emma också intresserat sig för mer okonventionella varianter såsom algbaserad avloppsvattenrening, där hon framgångsrikt utvidgat vårt vetande. Som en ledstjärna i Emma Nehrenheims arbete gäller att avloppsvattenrening skall betraktas som en resurs för samhället och inte som en belastning. l det avseendet har hennes akademiska forskning och anställningen på ABB varit mycket lyckad för att, i kombination med optimala styrnings- och övervakningssystem, utvärdera energieffektiva kemiskbiologiska reningsprocesser.

XYLEM-priset: Erik Forsberg och Alexander Mattsson, Swedavia Arlanda

Motivering
Erik Forsberg och Alexander Mattsson är verksamma vid Swedavia Arlanda som VA-ingenjör och Drifttekniker. Erik har genom gediget uppströmsarbete och gott ledarskap, Alexander via nyfikenhet och problemlösningsförmåga verkat för att lösa ett av Arlandas specifika miljöbekymmer, utsläpp av kadmium till dagvatten. Dagvatten som tidigare avleddes orenat till Käppala avloppsreningsverk. Vald metod har visat sig resultera i 70-80% kadmium reduktion, möjliggjort via ihärdigt arbete och ett positivt sinnelag. Eriks och Alexanders framgångsrika insats är ett bärande exempel på praktisk lösning på ett av de mera långvariga bekymren inom VA-sektorn: hur minska kadmiumflödet till våra avloppsreningsverk!