Skip to content

Kustsektionen

Syfte

Fotograf: Hans Hanson

Föreningen Vattens kustsektion bildades år 2016 med syfte att utgöra ett nätverk för personer som arbetar med kustrelaterade frågor i Sverige. Sektionen ska verka för kunskapsutbyte mellan forskning och praktik, såväl nationellt som internationellt.

Kustsektionens verksamhet spänner över de flesta intresseområden inom kustzonen och det är ett mål att sammanföra personer med olika bakgrund för att lära av varandra och på så sätt verka för en hållbar hantering av Sveriges kustzon. För att öka kunskapsutbytet med andra länder ska en del av kustsektionens seminarier hållas på engelska och vara öppna för utländska deltagare.

Exempel på yrkesgrupper som arbetar med kustfrågor och som är verksamma inom sektionen är kustingenjörer, landskapsarkitekter, planerare, biologer, marinbiologer, geologer, samhällsvetare, oceanografer, miljövetare, naturgeografer m.fl. Sektionen riktar sig till branschens samtliga sektorer som t.ex. universitet, högskolor, forskningsinstitut, kommuner, myndigheter, egenföretagare, konsultföretag och entreprenörer.

Verksamhet

Kustsektionens verksamhet styrs främst av medlemmarnas intressen.

Kustsektionens primära uppgift är att anordna en årlig kustkonferens med tydligt fokus på kunskapsutbyte mellan forskning och praktik. Därutöver kan sektionen vid tillfälle anordna kortare seminarier eller kvällsaktiviteter.

Kustsektionen ska:

  • sprida information om sin verksamhet genom tidskriften VATTEN och verka för att vetenskapliga artiklar om olika kustrelaterade ämnen skickas in till tidningen.
  •  samverka med kustföreningar i andra länder och verka för att internationella kustkonferenser anordnas i Sverige.
  •  utgöra ett viktigt karriärsnätverk i branschen och arbeta för att involvera studenter i sektionens verksamhet.

Kustsektionens styrelse: 

Ordförande: Caroline Hallin
Tekn Vattenresurslära LTH
046-222 48 71

Ledamot: Björn Almström
Tekn Vattenresurslära LTH
0702-275392

Ledamot: Per Danielsson
Statens Geotekniska Institut
031-749 65 82

Ledamot: Carola Wingren
SLU
040-415 161

Ledamot: Hans Hanson
Tekn Vattenresurslära LTH
046-222 89 87

Ledamot: Sara Engström
Ramboll

Ledamot: Sebastian Bokhari Irminger
SGI
040-356 771

Ledamot: Timothy Ley