Skip to content

Styrelsen

Föreningen Vattens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör samt ytterligare 2-6 ledamöter. Alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt med föreningsarbetet. Du kan kontakta respektive styrelseledamot genom att klicka på namnet.

Magnus Berglund, ordförande

Magnus Berglund, ordförande
Magnus är en positiv norrlänning som är affärsutvecklingschef på SGS Analytics Sweden AB. SGS är världsledande inom Testning, Inspektion och Certifiering och har över 90 000 innovativa medarbetare. Magnus har mer än tjugo års erfarenhet från nordisk provtagning, testning och utvärdering av resultat inom hela vattnets kretslopp. Fritiden går till stor del till att vara med familjen och uppskattar rekreationen på vattnet.

Olof Nilsson, vice ordförande

Olof Nilsson, vice ordförande
Olof har en Mastersexamen från Göteborgs universitet samt en Mastersexamen från Chalmers tekniska högskola. Han är idag VD och delägare för Medins Havs och Vattenkonsulter AB som är ett miljökonsultföretag med inriktning på vatten. Företaget har 35 anställda specialister med inriktning på limnologi, marinbiologi, maringeologi och marinkemi. Vanliga projekt är recipientkontroll, miljöövervakning, tillståndsärende och åtgärder i vattendrag, sjöar och hav. Innan Olof började på Medins Havs och Vattenkonsulter AB så arbetade han under 15 år på MMT med internationella projekt. Under åren så har han arbetet med vattenprojekt i de flesta europiska länder samt även länge bort i Malaysia, Sydafrika, Tanzania, Kenya, Namibia, Angola, Kongo, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Grönland. Olof är 50 år och bor i Göteborg tillsammans med sin familj. Fritiden spenderas ofta på havet där båt, kajak, dykning och långfärdsskridskor är favoritaktiviteterna. Han har sedan 2012 varit aktivt i Föreningen Vattens Västra kommitté

Marinette Hagman, sekreterare

Marinette Hagman, sekreterare
Marinette har en bakgrund som lärare, mikrobilog och är Teknisk doktor i VA-teknik. De senaste 10 åren har hon arbetat på Nordvästa Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) i flera olika roller och senst som Forskning och utvecklingschef. Sedan 2014 har hon deltagit i uppbyggnaden av forskningsbolaget Sweden Water Research, som är samägt av NSVA, Sydvatten och VA Syd. Utveckling och innovationsarbete har länge varit fokus för Marinette och hon har initierat och drivit flera små och stora utvecklingsprojekt. Som adjungerad lektor på Kemiteknik vid Lunds universitet har hon fortfarande en fot kvar i akademin, vilket hon tycker är mycket spännande. Sedan hösten 2020 arbetar Marinette som avdelningschef för avdelningen Naturliga Vatten på DHI. På fritiden njuter jag av trädgård, skog och hav.

Thor Wahlberg, skattmästare

Thor Wahlberg, skattmästare
Thor är 52 år och bor i Göteborg. Grundvattenfrågor var det första han började arbeta med efter examen 1987 hos dåvarande VIAK. Under 11 år hos VA-ingenjörerna arbetade han med processfrågor för beredning av dricksvatten vilket han också gör i sin nuvarande anställning som gruppchef hos SWECO. Engagemanget i Föreningen Vatten började med uppstarten av Västra sektionen för snart fyra år sedan. Hans intresse för vatten kan spåras till barndomens många fördämningar i fjällbäckar och samlande av småkryp från havet. Nu är han gift sedan över 30 år med Eva och har tre vuxna barn. Löpning och skidåkning är fritidsintressen och han är engagerad i en second hand-butik som drivs av kyrkan.

Magnus Persson, styrelseledamot och redaktör

Magnus Persson, styrelseledamot och redaktör
Magnus är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola, där han också la fram sin doktorsavhandling 1999. 2010 blev han befordrad till professor vid avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH. Magnus forskning är inriktad på vatten- och föroreningstransport i mark. Flera av hans studier har gjorts i torra klimat, bland annat i Nordafrika och Mellanöstern, där han har studerat erosion, föroreningsspridning och bevattningseffektivitet. Magnus är sedan 2011 redaktör för tidskriften Vatten. På fritiden trivs Magnus i naturen, särskilt om där finns många insekter!

Jesper Olsson, styrelseledamot

Jesper Olsson, styrelseledamot
Jesper är en glad skåning som är född och uppvuxen i Ängelholm. Numera bor han i Uppsala med sin familj. Han är teknologie doktor i energiteknik från Mälardalens Högskola i Västerås samt har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH. Doktorsavhandlingen slutfördes 2018 och handlar om möjligheten att rena spillvatten med mikroalger och sedan samröta dessa med kommunalt slam. Idag arbetar Jesper som utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet och har ett specialintresse att driva utvecklingen av framtidens slamstabilisering samt efterföljande slamhantering. Tidigare har Jesper arbetat ca 20 år både som konsult inom VA samt varit processingenjör och driftsansvarig för Uppsalas största reningsverk, Kungsängsverket.  I ca 10 år har Jesper varit lärare på diplomkursen i avloppsteknik som drivs av branschorganisationen Svenskt Vatten. Från januari 2020 är han också utlånad till Svenskt Vatten på 20 % arbetstid för att leda sekretariat i ”Beställargruppen för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk”. På fritiden är Jesper också mycket intresserad av vatten och är en aktiv tränare och mastersimmare i Upsala simsällskap.

Irina Persson, styrelseledamot

Irina Persson, styrelseledamot
Irina har arbetat med dagvattenfrågor i tidigt skede i över 10 år, både som konsult och de senaste åren på Uppsala vatten. Frågor som Irina arbetar med är bland annat att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera för alternativa avrinningsvägar. Irina är utbildad hydrolog och har en licentiat examen i limnologi.
Fritiden ägnar Irina åt familj och vänner, bada både sommar och vinter, vara ute i naturen, träna och att läsa böcker.

Malin Denninger, styrelseledamot

Malin Denninger, styrelseledamot
Malin har alltid velat arbeta med vatten och sanitet där behoven är som störst. Hon utbildade sig till civilingenjör i miljö- och vattenteknik i Uppsala och arbetade sedan som VA-ingenjör och miljöinspektör på Norrtälje kommun. Därefter gick hon vidare till att fokusera på ledningsnätsprojektering och VA-utredning på Sweco och rekryterades samtidigt till Svenska Röda Korsets personalpool för internationella katastrofinsatser inom vatten, sanitet och hygien (WASH). År 2015 gjorde Malin sitt första internationella uppdrag med Röda Korset. Arbetet gick ut på att förbättra saniteten i ett flyktingläger i Tanzania. Efter ytterligare tre år där arbetet som teknikkonsult, gruppchef och projektledare i Sverige varvades med kortare humanitära internationella uppdrag, fick hon möjligheten att arbeta som internationell WASH-rådgivare för Svenska Röda Korset på heltid. Numera driver Malin sitt eget konsultföretag, VAden konsult, och kan på så vis arbeta med projekt både i Sverige och internationellt. På fritiden brygger Malin gärna öl, odlar ätbara saker i krukor och pallkragar och ägnar sig åt diverse friluftsaktiviteter med vänner och familj.

Johanna Weglin Nilsson, styrelseledamot

Johanna Weglin Nilsson, styrelseledamot
Agronom (Msc in Agriculture, Magisterexamen i teknologi), med inriktning teknik för biologisk avfallsbehandling och förnyelsebara energikällor. Hon började sina studier samma år som stoppet för spridning av slam till jordbruksmark 1994 och därefter har en röd tråd genom både studier och arbetsliv har varit intresset för hållbarhet i allmänhet, med tyngd på kretsloppet av fosfor och andra växtnäringsämnen mellan stad och land. Efter examen 2000 började hon arbetat med uppströmsfrågor och kommunalt VA i hemkommunen Ovanåker, och har därefter arbetat med liknande frågor i de flesta kommunerna i Gävleborgs län. Under resans gång väcktes intresset för dricksvatten och va-strategiska frågor och långsiktig hållbarhet för va-försörjningen som helhet. Sedan 2020 arbetar hon som processingenjör för VA-verken inom Söderhamn Nära AB, och har rollen som samordnare för slamnätverket i Mellannorrland. Fritiden tillbringar hon gärna i naturen tillsammans med familj och goda vänner. Hon fiskar gärna i såväl put and take sjöar som i fjällen och i Ångermanlands skogssjöar där familjen har sitt smultronställe. Hon är utbildad stickerska och använder stickningen som återhämtning, och kreativt utlopp då hon gärna konstruerar stickmönster.

Rebecka Engström Gustafsson, Webbredaktör

Valberedning
Sammankallande: Marta Ahlquist Juhlén, Ramboll
Ledamot: Linus Halvarsson, WRS
Ledamot: Mikael Medelberg, MM consulting
Suppleant: Anna Maria Sundin, Uppsala Vatten och Avfall AB

Revisorer
Godkänd revisor: Stefan Gustafsson, Skeppargatans Revision AB
Intern revisor: José-Ignacio Ramirez, Sweco Enviroment AB
Suppleant: Anders Larsson, Tyréns