top of page

Presentation pristagarna 2023

Peter Gustafsson och Mathias Ibbe, Vattenpristagare 2023.

VATTEN
priset

Peter Gustafsson,
Streams & Lakes Consulting
och

Mathias Ibbe,
Länsstyrelsen Östergötland

 

Motivering

Peter Gustafsson (Streams & Lakes Consulting) och Mathias Ibbe (Länsstyrelsen Östergötland) tilldelas Vattenpriset för deras omfattande arbete med restaurering av vattendrag.

Peter har i många år arbetat med biotopkartering och har utbildat många i denna metodik. Mathias har varit föregångare inom sitt arbete med recipientkontroll, restaurering, åtgärdsplanering och åtgärder för hotade arter i vattendrag. Han har bidragit stort till att Länsstyrelsen i Östergötland blivit en föregångare inom dessa områden. Deras arbete har nyligen publicerats i en gedigen rapport som är vägledande för fortsatt återställande av svenska vattendrag. Peter och Mathias stora engagemang, gedigna kompetens och kunskapsbyggande för återskapande av naturliga vattenmiljöer är väl värda vattenpriset.

Christoffer Wärff, New Generation-pristagare 2023.

NEW GENERATION

priset

Christoffer Wärff

 

Motivering

Christoffer har genom sitt arbete och engagemang visat i handling att han i samverkan vill driva en kollektiv förflyttning och kompetenshöjning av VA-branschen. Christoffer engagerade sig tidigt i International Water Association (IWA) och hans aktiva arbete har resulterat i en etablering av ett svenskt kapitel för yngre VA-medarbetare inom IWA, ett så kallat IWA Young Water Professionals (YWP) Chapter i Sverige.

I sitt arbete som forskarstuderande driver Christoffer forsknings- och utvecklingsprojekt i inom digitalisering av avloppssystem med fokus på digitala tvillingar av renings-verk med ambitioner att sprida kunskapen brett i branschen. Med kollegor som Christoffer Wärff i VA-branschen finns det stort hopp för framtiden!

Elias Molin, KEMIRApristagare 2023.

XYLEM

priset

Elias Molin,
Ystad kommun

Motivering

Elias erhåller Xylem-priset 2023 för sina insatser kopplade till installation av utrustning för tekniskt vatten på Sjöhögs reningsverk.

Elias Molin tilldelas Xylem-priset för sitt stora engagemang i samband med installation och driftsättande av utrustning för produktion av tekniskt vatten vid avloppsreningsverket Sjöhög i Ystad kommun. Tack vare sin kunniga och engagerade personal kan nu Ystad kommun årligen spara 75 000 m3 dricksvatten. Detta är en stor vinst för miljön samtidigt som de lokala vattentäkterna kan nyttjas till just dricksvatten. Elias och hans personal visar på hur tekniken kan nyttjas på ett klokt sätt för framtida generationer och är fantastiska förebilder för andra kommuner.

Michael Cimbritz, XYLEMpristagare 2023.

KEMIRA

priset

Michael Cimbritz,
docent vid Lunds universitet

 

Motivering

Michael Cimbritz tilldelas Kemirapriset för sina insatser och sitt arbete inom avloppsvattenrening.

Resultaten av Michael Cimbritz arbete inom avloppsvattenrening och partikelavskiljning de senaste 20 åren syns idag på ett stort antal reningsverk världen över.
Michaels intensiva arbete med läkemedelsrening har också tydligt satt avtryck i branschen. Han gör alltid det lilla extra som behövs för att förstå frågeställningen fullt ut och därmed hitta den bästa lösningen.
Michael har en förmåga att inkludera dem runt omkring sig. Hans entusiasm kring vattenrening smittar av sig och genom sin fantastiska förmåga att pedagogiskt beskriva komplicerade sammanhang i tal och skrift, inspirerar han branschen till fortsatt utveckling.

Wilma Norlin och Hedda Skarsgård, NORCONSULT-pristagare 2023.

NORCONSULT

priset

Wilma Norlin och
Hedda Skarsgård

Motivering

Wilma och Hedda presenterar i sin artikel hur olika aktörer värderar översvämningsrisk vid nybyggnation och skydd av befintlig bebyggelse. De belyser ett hett och komplext ämne som många försöker hitta lösningar på. De har intervjuat kommuner, länsstyrelser, försäkringsbolag, långivare, myndigheter och branschorganisationer. Deras artikel är välskriven, högaktuell och de presenterar en mycket intressant diskussion kring utmaningar och lösningar av en mycket utmanande samhällsfråga.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter: Utmärkelsen utgår för förtjänstfullt arbete till enskild person eller grupp i vattenvårdens tjänst inom drift- och underhållsområdet vid svenska va-anläggningar inom kommuner eller industri. Priset skall i första hand premiera praktiska insatser under det gångna året som lett till vinster i t ex effektivitet, reningsresultat eller säkerhet.
Pris: Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten och Xylem. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte.

bottom of page