top of page

Vår historia

Frågan om att skydda vattenmiljön har därför varit aktuell i nästan hundra år.
Vatten är en viktig resurs. Föreningen Vatten.

Vatten har alltid varit en viktig resurs. Det behövs för samhällen, jordbruk, industri och fiske, men är också viktigt för naturskydd och friluftsliv. Frågan om att skydda vattenmiljön har därför varit aktuell i nästan hundra år.

I början av 1900-talet växte befolkningen kraftigt, främst i städerna, och grundvattnet räckte inte längre till alla. Man började då använda även ytvatten från sjöar och vattendrag. Men samtidigt hade industrialiseringen dragit i gång, och den i samband med den ökade befolkningen i städerna ledde till ökade utsläpp både på land och i vatten. Det släpptes ut avloppsvatten och rester från industrier som förorenade samma vatten som skulle användas att dricka. Detta lyfte frågan om vattenhygien och vattenrening och ledde bland annat till att avloppsreningsverk började anläggas under 1930-talet.

 

Problemet med det förorenade vattnet ledde även till att flera vattenspecialister från olika discipliner började träffas och diskutera hur man skulle kunna lösa de uppkomna problemen. Detta ledde i sin tur till att Föreningen för Vattenhygien, förkortat FVH bildades 1944. Föreningen började 1945 ge ut tidskriften Vattenhygien med fyra nummer per år och hade flera föreningsmöten om året där man delade information och samarbetade kring vattenfrågor. År 1958 började man också att årligen dela ut flera miljöpriser till personer som främjat utvecklingen inom vattenvården.

 

På 60-talet började miljörörelsen ta fart. En miljölagstiftning tillkom, och myndigheten Naturvårdsverket bildades. Arbetet med miljöfrågor började utvecklas, och Föreningen för Vattenhygien utvecklades med dem. Föreningen hade vid detta laget växt, och tidskriften Vattenhygien bytte 1967 namn till Vatten.

 

År 1994 fyllde FVH 50 år, i samband med detta ändrades föreningen namn till Föreningen Vatten. Under jubileumsåret tillkom även en ny logga, ett nytt utseende på tidskriften Vatten och nya miljöpriser. Idag fortsätter Föreningen Vatten sitt arbete med underhålla och öka kompetensen för vård av och hushållning med våra vattentillgångar samt med opinionsbildning för miljöåtgärder.

bottom of page