top of page
Föreningen Vatten - Hydrologisektionen. Vatten i simbassänger.

En kort presentation av:

Hydrologi-
sektionen

Sektionens syfte är att bevaka och utveckla tankar och idéer kring hydrologi och hydrologins användning i samhällsplanering och samhällsutveckling och att verka för ett ökat intresse och en ökad kunskap om hydrologins betydelse i dessa sammanhang.

Begreppet hydrologi måste ses i ett brett perspektiv i sektionens verksamhet. Hydrologi omfattar därför frågor om vattnets kretslopp i naturvetenskaplig bemärkelse och som vattnet som resurs, frågor om resursplanering, hantering och förvaltning samt konsekvenserna av sådan verksamhet.

 

Målgrupp

Sektionens verksamhet har som övergripande målgrupp föreningens medlemmar. Verksamheten ska i övrigt attrahera personer intresserade av och verksamma inom det hydrologiska fältet inkluderande vattenplanering och vattenvård vid universitet och högskolor, kommuner, myndigheter, konsulter med flera. Sektionen betonar särskilt kontakterna med doktorander och studenter.

 

Verksamhet

Sektionens verksamhet styrs främst av föreningsmedlemmarnas intressen och engagemang. Sektionsstyrelsen ska utnyttja olika medel att nå sektionens syfte. Exempel på sådana medel är

  • Att initiera, arrangera och genomföra seminarier, kurser och möten

  • Att stötta Föreningen Vatten i dess övriga seminarieverksamhet

  • Att utgöra ett forum för hydrologisk information och debatt, till exempel i Tidskriften VATTEN och på föreningens hemsida

  • Att hålla kontakt med och samverka med andra hydrologiska intresseorganisationer

  • Att hålla kontakt med doktorander inom de hydrologiska vetenskaperna

  • Att uppmuntra studier med hydrologisk inriktning

Styrelse

 

Ordförande: 

Victor Pelin

NSVA. 010-490 98 36

Sekreterare

Roger Herbert
Inst. för geovetenskaper, Uppsala Universitet
018-471 22 66

 

Ledamot

Johanna Sörensen
Teknisk Vattenresurslära, LTH/ Lunds Universitet
046-222 44 87

 

Eva Johansson
Jordbruksverket

Mikael Sundby
Vattenfall

Olof Persson
Sweco Sverige AB
0768-34 81 91

Föreningen Vatten - Hydrologisektionen. Rent dricksvatten.

"Vatten ges den magiska kraften att bli saften av livet på jorden."
Leonardo Da Vinci

Vattendroppar
bottom of page