top of page

Instruktioner för författare

Det är enkelt att publicera en artikel i Tidskriften VATTEN!

 1. Skriv ihop cirka 5-10 sidor med text och bilder

 2. Skriv en sammanfattning på högst 200 ord

 3. Översätt sammanfattningen till engelska

 4. Hitta på en trevlig titel

 5. Skicka artikeln till redaktören: johanna.sorensen@tvrl.lth.se

 

Du är givetvis välkommen att kontakta redaktören innan du skriver för att diskutera din idé. Då får du också en tidplan för skrivande och publicering.

 

Vad kan jag publicera?

Tidskriften VATTEN publicerar artiklar om teknik och forskning rörande VA-teknik, vattenresurser och vattenvård. Vid bedömning av en artikel tas hänsyn inte bara till dess vetenskapliga nyhetsvärde utan även till dess praktiska värde (driftfrågor). Översiktsartiklar och debattinlägg av allmänt intresse publiceras också.

 

Större bredd efterfrågas

Vi vill gärna bredda typen av artiklar till projekt och teknikutveckling utanför akademin. Skicka därför gärna artiklar som handlar om nya tekniker, processer, arbetssätt och liknande. Föreningen VATTENs medlemmar efterfrågar fler goda exempel från kommuner, konsulter, myndigheter, labb, med mera. Artiklar från akademin är givetvis fortfarande välkomna – det är bredden vi vill åt.

Tidskriften Vatten. Instruktioner för författare.jpeg

Detaljerad information

Nedan följer detaljerad information till författare baserad på stickord i alfabetisk ordning.

 • Abstract: Alla artiklar ska ha abstract både på engelska och på svenska (eller annat skandinaviskt språk). Abstract och sammanfattning ska vardera omfatta högst 200 ord.

 

 • Figurer: Figurer, (inkl. diagram och foton) och tabeller ska placeras sist när manuset skickas in. Dessutom ska figurer skickas in som separata filer i ursprungligt format, t.ex. jpg, tif eller pdf (OBS ej WORD-format). Om detta innebär problem kan fil ersättas med papperskopia av god kvalitet. Denna kommer då att scannas in av tryckeriet. Undvik gråskalor och beteckningar som bygger på färgskillnader. Tänk också på att figurerna oftast kommer att förminskas innan publiceringen. Detta betyder t.ex. att alltför tunna linjer bör undvikas.

 

 • Format: Manus skickas in i WORD-format.

 

 • Foton: Se figurer.

 

 • Författar-foto: Ett foto på varje författare skickas med manus. Fotot ska vara ett porträtt. Digitala foton föredras och bör vara av bra upplösning.

 

 • Författar-information: Ange postadress till samtliga författare och minst en e-adress.

 

 • Granskning: Refereesystem tillämpas ej i formell mening. Dock granskas artiklarna av redaktionen och tillfälliga medarbetare.

 

 • Key words: En lista med upp till 8 key words på engelska ska bifogas manuskriptet. Placeras efter titel och abstract.

 

 • Korrektur: Författare (den som kommunicerar med redaktionen) får se både 1:a och 2:a korrektur av artikeln. Brytning och inplacering av figurer&tabeller görs av tryckeriet i samband med produktion av 2:a korrektur. Korrektur skickas som pdf-filer.

 

 • Layout: All layout görs av tryckeriet. Minimera egen layout – viktigt dock att dignitet på rubriker framgår tydligt i manus.

 

 • Längd: Artiklar bör som en riktlinje vara av storleksordningen 5-10 sidor i VATTEN. En sida i VATTEN motsvarar 5500 tecken. OBS att artiklar som är antingen kortare eller längre än riktlinjerna normalt antas utan problem.

 

 • Manus: Manus skickas till redaktören. Adress enligt ovan.

 

 • Omfattning: Se längd.

 

 • Process: Se granskning och korrektur.

 

 • Publiceringsdatum: VATTEN publiceras 4 ggr/år: 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december. Tid från inskickande av manus till publicering är normalt mindre än 6 månader.

 

 • Referee: Se granskning.

 

 • Referenser: VATTEN använder sig av HARVARD-systemet, dvs referenser hänvisas till i löpande text med författarens efternamn och publiceringsår, t.ex. (Bond, 2004) – och alltså inte via fotnoter. En referenslista med referenser i alfabetisk ordning (Författarens efternamn) inkluderas i slutet av artikeln. De referenser som finns i listan ska vara använda i texten. Mer information om HARVARD-systemet finns på www.

 

 • Rättigheter: Antagna artiklar får ej publiceras i annan tidskrift utan redaktionens medgivande.

 

 • Sammanfattning: Se abstract

 

 • Språk: Artiklar kan skrivas på skandinaviskt språk (svenska, danska, norska) eller engelska.

 

 • Särtryck: Författare erhåller särtryck av sin artikel i form av pdf-fil.

 

 • Tabeller: Placeras sist i manus tillsammans med figurer.

 

 • Titel: Artiklar på skandinaviskt språk ska (förutom titel på detta språk) ha titel på engelska.

 

bottom of page