top of page

Möt vår styrelse

Föreningen Vatten. Magnus Berglund, ordförande.
 • Grey LinkedIn Icon

Magnus är en positiv norrlänning som är affärsutvecklingschef på SGS Analytics Sweden. SGS är världsledande inom Testning, Inspektion och Certifiering och har över 90 000 innovativa medarbetare. Magnus har mer än tjugo års erfarenhet från nordisk provtagning, testning och utvärdering av resultat inom hela vattnets kretslopp. Fritiden går till stor del till att vara med familjen och uppskattar rekreationen på vattnet.

 Föreningen Vatten, Olof Nilsson Vice ordförande
 • Olof Nilsson, Föreningen Vatten

Olof har en Mastersexamen från Göteborgs universitet samt en från Chalmers tekniska högskola. Han är VD och delägare för Medins Havs och Vattenkonsulter, ett miljökonsultföretag med inriktning på vatten. Företaget har 35 anställda specialister med inriktning på limnologi, marinbiologi, maringeologi och marinkemi. Vanliga projekt är recipientkontroll, miljöövervakning, tillståndsärende och åtgärder i vattendrag, sjöar och hav. Innan Olof började på Medins Havs och Vattenkonsulter arbetade han 15 år på MMT med internationella projekt. Han har arbetet med vattenprojekt i de flesta europiska länder samt även i Malaysia, Sydafrika, Tanzania, Kenya, Namibia, Angola, Kongo, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Grönland. Olof är 50 år och bor i Göteborg tillsammans med sin familj. Fritiden spenderas ofta på havet där båt, kajak, dykning och långfärdsskridskor är favoritaktiviteterna. Han är sedan 2012  aktiv i Föreningen Vattens Västra kommitté.

Föreningen Vatten, Marinette Hagman, Sekreterare
 • Marinette Hagman, Föreningen Vatten

Marinette har en bakgrund som lärare, mikrobilog och är Teknisk doktor i VA-teknik. De senaste 10 åren har hon arbetat på Nordvästa Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) i flera olika roller och senst som Forskning och utvecklingschef. Sedan 2014 har hon deltagit i uppbyggnaden av forskningsbolaget Sweden Water Research, som är samägt av NSVA, Sydvatten och VA Syd. Utveckling och innovationsarbete har länge varit fokus för Marinette och hon har initierat och drivit flera små och stora utvecklingsprojekt. Som adjungerad lektor på Kemiteknik vid Lunds universitet har hon fortfarande en fot kvar i akademin, vilket hon tycker är mycket spännande. Sedan hösten 2020 arbetar Marinette som avdelningschef för avdelningen Naturliga Vatten på DHI. På fritiden njuter jag av trädgård, skog och hav.

Föreningen Vatten, Thor Wahlberg, Skattmästare
 • Thor Wahlberg, Föreningen Vatten

Thor är 52 år och bor i Göteborg. Grundvattenfrågor var det första han började arbeta med efter examen 1987 hos dåvarande VIAK. Under 11 år hos VA-ingenjörerna arbetade han med processfrågor för beredning av dricksvatten vilket han också gör i sin nuvarande anställning som gruppchef hos SWECO. Engagemanget i Föreningen Vatten började med uppstarten av Västra sektionen för snart fyra år sedan. Hans intresse för vatten kan spåras till barndomens många fördämningar i fjällbäckar och samlande av småkryp från havet. Nu är han gift sedan över 30 år med Eva och har tre vuxna barn. Löpning och skidåkning är fritidsintressen och han är engagerad i en second hand-butik som drivs av kyrkan.

Föreningen Vatten, Magnus Persson, Styrelseledamot och redaktör
 • Magnus Persson, Föreningen Vatten

Magnus är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola, där han också la fram sin doktorsavhandling 1999. 2010 blev han befordrad till professor vid avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH. Magnus forskning är inriktad på vatten- och föroreningstransport i mark. Flera av hans studier har gjorts i torra klimat, bland annat i Nordafrika och Mellanöstern, där han har studerat erosion, föroreningsspridning och bevattningseffektivitet. Magnus är sedan 2011 redaktör för tidskriften Vatten. På fritiden trivs Magnus i naturen, särskilt om där finns många insekter!

Föreningen Vatten - Jesper Olsson, styrelseledamot
 • Jesper Olsson, Föreningen Vatten

Jesper är en glad skåning som är född och uppvuxen i Ängelholm. Numera bor han i Uppsala med sin familj. Han är teknologie doktor i energiteknik från Mälardalens Högskola i Västerås samt har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH. Doktorsavhandlingen slutfördes 2018 och handlar om möjligheten att rena spillvatten med mikroalger och sedan samröta dessa med kommunalt slam. Idag arbetar Jesper som utvecklingsingenjör på Käppalaförbundet och har ett specialintresse att driva utvecklingen av framtidens slamstabilisering samt efterföljande slamhantering. Tidigare har Jesper arbetat ca 20 år både som konsult inom VA samt varit processingenjör och driftsansvarig för Uppsalas största reningsverk, Kungsängsverket.  I ca 10 år har Jesper varit lärare på diplomkursen i avloppsteknik som drivs av branschorganisationen Svenskt Vatten. Från januari 2020 är han också utlånad till Svenskt Vatten på 20 % arbetstid för att leda sekretariat i ”Beställargruppen för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk”. På fritiden är Jesper också mycket intresserad av vatten och är en aktiv tränare och mastersimmare i Upsala simsällskap.

Föreningen Vatten, Irina Persson, styrelseledamot
 • Irina Persson, Föreningen Vatten

Irina har arbetat med dagvattenfrågor i tidigt skede i över 10 år, både som konsult och de senaste åren på Uppsala vatten. Frågor som Irina arbetar med är bland annat att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera för alternativa avrinningsvägar. Irina är utbildad hydrolog och har en licentiat examen i limnologi.
Fritiden ägnar Irina åt familj och vänner, bada både sommar och vinter, vara ute i naturen, träna och att läsa böcker.

Föreningen Vatten, Malin Denninger, styrelseledamot
 • Malin Denninger, Föreningen Vatten

Malin har alltid velat arbeta med vatten och sanitet där behoven är som störst. Hon utbildade sig till civilingenjör i miljö- och vattenteknik i Uppsala och arbetade sedan som VA-ingenjör och miljöinspektör på Norrtälje kommun. Därefter gick hon vidare till att fokusera på ledningsnätsprojektering och VA-utredning på Sweco och rekryterades samtidigt till Svenska Röda Korsets personalpool för internationella katastrofinsatser inom vatten, sanitet och hygien (WASH). År 2015 gjorde Malin sitt första internationella uppdrag med Röda Korset. Arbetet gick ut på att förbättra saniteten i ett flyktingläger i Tanzania. Efter ytterligare tre år där arbetet som teknikkonsult, gruppchef och projektledare i Sverige varvades med kortare humanitära internationella uppdrag, fick hon möjligheten att arbeta som internationell WASH-rådgivare för Svenska Röda Korset på heltid. Numera driver Malin sitt eget konsultföretag, VAden konsult, och kan på så vis arbeta med projekt både i Sverige och internationellt. På fritiden brygger Malin gärna öl, odlar ätbara saker i krukor och pallkragar och ägnar sig åt diverse friluftsaktiviteter med vänner och familj.

Föreningen Vatten, Johanna Weglin Nilsson, styrelseledamot
 • Johanna Weglin Nilsson

Agronom (Msc in Agriculture, Magisterexamen i teknologi), med inriktning teknik för biologisk avfallsbehandling och förnyelsebara energikällor. Hon började sina studier samma år som stoppet för spridning av slam till jordbruksmark 1994 och därefter har en röd tråd genom både studier och arbetsliv har varit intresset för hållbarhet i allmänhet, med tyngd på kretsloppet av fosfor och andra växtnäringsämnen mellan stad och land. Efter examen 2000 började hon arbetat med uppströmsfrågor och kommunalt VA i hemkommunen Ovanåker, och har därefter arbetat med liknande frågor i de flesta kommunerna i Gävleborgs län. Under resans gång väcktes intresset för dricksvatten och va-strategiska frågor och långsiktig hållbarhet för va-försörjningen som helhet. Sedan 2020 arbetar hon som processingenjör för VA-verken inom Söderhamn Nära AB, och har rollen som samordnare för slamnätverket i Mellannorrland. Fritiden tillbringar hon gärna i naturen tillsammans med familj och goda vänner. Hon fiskar gärna i såväl put and take sjöar som i fjällen och i Ångermanlands skogssjöar där familjen har sitt smultronställe. Hon är utbildad stickerska och använder stickningen som återhämtning, och kreativt utlopp då hon gärna konstruerar stickmönster.

Föreningen Vatten, Rebecka Engström Gustafsson, Webbredaktör
 • Rebecka Engström Gustafsson

Rebecka är civilingenjör inom infrastruktur och miljöteknik från Chalmers och tog examen våren 2022. Under sin masterutbildning arbetade Rebecka också på Norconsult där hon sedan skrev sitt examensarbete om skyfallsmodellering i kopplade 1D-2D modeller. Idag arbetar hon på Norconsult i Göteborg med dagvatten- och skyfallsutredningar samt framkomlighetsanalys för överföringsledningar. Rebecka började sitt engagemang i Föreningen Vatten 2021 då hon var med och startade upp Föreningen Vattens studentkommitté som ordförande.

Efter studierna på Chalmers blev hon kvar i Göteborg. Fritiden spenderar Rebecka gärna utomhus i skog och mark, i eller vid havet. Hon har ett stort intresse för skogsbruk och håller även gärna på med kreativt skapande.

STYRELSEN

 

Ordförande: Magnus Berglund

Vice ordförande: Olof Nilsson

Sekreterare: Marinette Hagman

Skattmästare: Thor Wahlberg

Styrelseledamot och redaktör: Magnus Persson

Styrelseledamöter:
Jesper Olsson, Irina Persson, Malin Denninger, 
Johanna Weglin Nilsson

Webbredaktör: Rebecka Engström Gustafsson

VALBEREDNINGEN

 

Sammankallande: Marta Ahlquist Juhlén, Ramboll
Ledamot: Linus Halvarsson, WRS
Ledamot: Mikael Medelberg, MM consulting
Suppleant: Anna Maria Sundin, Uppsala Vatten och Avfall

 

REVISORER:
Godkänd revisor: Stefan Gustafsson, Skeppargatans Revision
Intern revisor: José-Ignacio Ramirez, Sweco Enviroment
Suppleant: Anders Larsson, Tyréns

bottom of page