Hydrologisektionen 

Syfte

“Alla små vatten rinner ut i de stora.”

Sektionens syfte är att bevaka och utveckla tankar och idéer kring hydrologi och hydrologins användning i samhällsplanering och samhällsutveckling och att verka för ett ökat intresse och en ökad kunskap om hydrologins betydelse i dessa sammanhang.

Begreppet hydrologi måste ses i ett brett perspektiv i sektionens verksamhet. Hydrologi omfattar därför frågor om vattnets kretslopp i naturvetenskaplig bemärkelse och som vattnet som resurs, frågor om resursplanering, hantering och förvaltning samt konsekvenserna av sådan verksamhet.

Målgrupp

Sektionens verksamhet har som övergripande målgrupp föreningens medlemmar. Verksamheten ska i övrigt attrahera personer intresserade av och verksamma inom det hydrologiska fältet inkluderande vattenplanering och vattenvård vid universitet och högskolor, kommuner, myndigheter, konsulter med flera. Sektionen betonar särskilt kontakterna med doktorander och studenter.

Verksamhet

Sektionens verksamhet styrs främst av föreningsmedlemmarnas intressen och engagemang. Sektionsstyrelsen ska utnyttja olika medel att nå sektionens syfte. Exempel på sådana medel är

  • Att initiera, arrangera och genomföra seminarier, kurser och möten
  • Att stötta Föreningen Vatten i dess övriga seminarieverksamhet
  • Att utgöra ett forum för hydrologisk information och debatt, till exempel i Tidskriften VATTEN och på föreningens hemsida
  • Att hålla kontakt med och samverka med andra hydrologiska intresseorganisationer
  • Att hålla kontakt med doktorander inom de hydrologiska vetenskaperna
  • Att uppmuntra studier med hydrologisk inriktning

Hydrologisektionen

Ordförande: Victor Pelin
VA SYD
040-635 02 38

Sekreterare: Johanna Sörensen
Teknisk Vattenresurslära, LTH

Ledamot: Ulrika Sabel
Jordbruksverket

Ledamot: Roger Herbert
Uppsala Universitet

Ledamot: Mikael Sundby
Vattenfall AB

Ledamot: Olof Persson
Sweco Environment AB