top of page
Föreningen Vatten - Kustsektionen. Västkusten.

En kort presentation av:

Kustsektionen

Föreningen Vattens kustsektion bildades år 2016 med syfte att utgöra ett nätverk för personer som arbetar med kustrelaterade frågor i Sverige. Sektionen ska verka för kunskapsutbyte mellan forskning och praktik, såväl nationellt som internationellt.

 

Kustsektionens verksamhet spänner över de flesta intresseområden inom kustzonen och det är ett mål att sammanföra personer med olika bakgrund för att lära av varandra och på så sätt verka för en hållbar hantering av Sveriges kustzon. För att öka kunskapsutbytet med andra länder ska en del av kustsektionens seminarier hållas på engelska och vara öppna för utländska deltagare.

 

Exempel på yrkesgrupper som arbetar med kustfrågor och som är verksamma inom sektionen är kustingenjörer, landskapsarkitekter, planerare, biologer, marinbiologer, geologer, samhällsvetare, oceanografer, miljövetare, naturgeografer m.fl. Sektionen riktar sig till branschens samtliga sektorer som t.ex. universitet, högskolor, forskningsinstitut, kommuner, myndigheter, egenföretagare, konsultföretag och entreprenörer.

Verksamhet

 

Kustsektionens verksamhet styrs främst av medlemmarnas intressen.

Kustsektionens primära uppgift är att anordna en årlig kustkonferens med tydligt fokus på kunskapsutbyte mellan forskning och praktik. Därutöver kan sektionen vid tillfälle anordna kortare seminarier eller kvällsaktiviteter.

 

Kustsektionen ska:

  • sprida information om sin verksamhet genom tidskriften VATTEN och verka för att vetenskapliga artiklar om olika kustrelaterade ämnen skickas in till tidningen.

  •  samverka med kustföreningar i andra länder och verka för att internationella kustkonferenser anordnas i Sverige.

  •  utgöra ett viktigt karriärsnätverk i branschen och arbeta för att involvera studenter i sektionens verksamhet.

 

STYRELSE

 

Ordförande

Caroline Hallin
Tekn Vattenresurslära LTH, 046-222 48 71

 

Ledamot

Björn Almström
Tekn Vattenresurslära LTH
0702-275392

Per Danielsson
SGI 
031-749 65 82

 

Carola Wingren
SLU, 040-415 161

 

Hans Hanson
Tekn Vattenresurslära LTH, 
046-222 89 87

 

Sara Engström
Ramboll

0767-68 42 34

Sebastian Bokhari Irminger
SGI

040-356 771

 

Timothy Ley

DHI

076-116 45 57

Föreningen Vatten - Kustsektionen. Havet.
Föreningen Vatten logodroppar.

"Att förstå vatten är att förstå universum."
Masaru Emoto

bottom of page