top of page

Presentation pristagarna 2024

Ann-Mattsson.jpg

VATTEN-priset

Ann Mattsson,
Envidan

 

Motivering

Ann har med stort engagemang, entusiasm och ihärdighet bidragit till Vattensverige under

många år.

Hennes nyfikenhet har lett till mycket ny kunskap och många vattensamarbeten på både nationell, regional och lokal nivå.

Som utvecklingschef på Gryaab och adjungerad professor på Chalmers har Ann bidragit till många studenters examens- och doktorandarbeten. Hennes vilja att förbättra och förändra har lett till otaliga utvecklingsprojekt och nya tekniska lösningar i full skala på Ryaverket i Göteborg.

 

Med sikte på att förbättra avloppsvattenreningen i Göteborg och Sverige i stort har hon arbetat för att minska resursbehovet och

påverkan på miljön.

Ann har varit en stark drivkraft inom såväl Svenskt Vattens kommittéer, VA teknik södra och inte minst inom Föreningen Vatten där hon arrangerat möten och aktiviteter under mer än 20 år.

Anna Ohlin Saletti.jpg

NEW GENERATION-priset

Anna Ohlin Saletti 

Industridoktorand på Chalmers 

 

Motivering

Med nyfikenhet, engagemang och kunnande

har Anna Ohlin Saletti tagit sig an uppgiften att värdera tillskottsvattnets betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

 

Genom att vara sammanhållande för nätverket ”tillskottsvatten och bräddning” har hon på kort tid lyckats lyfta det till en nationell angelägenhet.

 

Hon har en förmåga att hantera praktiska frågor samtidigt som hon kan sätta dem i ett vetenskapligt sammanhang.

 

Vi är övertygade om att det vidare arbetet kommer att leda till bättre hushållning av samhällets resurser i form av kemikalier och energi.

IMG_2357_edited.jpg

XYLEM-priset

Ulrika Bruylandt och Per Jonsson 

Eskilstuna Strängnäs

Energi och Miljö AB 

Motivering

Ulrika Bruylandt och Per Johnsson har på ett föredömligt sätt drivit fram en förändring

av driftsättet på Ekeby avloppsreningsverk

i Eskilstuna.

Syfte har varit att förbättra kvävereningen

inom ramen för befintlig struktur.

 

Tillsammans med sina kollegor har de på ett kreativt sätt nyttjat befintlig kompetens och tillgängliga resurser för att omsätta nya idéer i praktiska lösningar.

 

Deras mod och målmedvetenhet har resulterat i att de kunnat optimera kväveprocesserna så att de tuffa utsläppskraven kunde hållas utan större kostnadsökningar.

Ola_edited.jpg

KEMIRA-priset

Ola Svahn

Forskare vid Högskolan Kristianstad

 

Motivering

Ola har under snart 10 år gjort ett enormt arbete för att höja medvetenheten och kunskaperna om analys av organiska mikroföroreningar.

 

Han har arbetat tillsammans med universitet,

myndigheter, konsulter och Naturvårdsverk, hela tiden med en förbättrad vattenmiljö för ögonen.

 

Han har ansvarat för nationella kalibreringsstudier och bidragit till ett stort antal förstudier och vetenskapliga arbeten.

 

Hans tålamod och fantastiska pedagogiska egenskaper har fått VA-branschen att uppmärksamma betydelsen för kemisk analys, vilket starkt bidragit till att svensk VA står väl rustad inför ett nytt avloppsdirektiv. 

Anna - Svalbard_edited.jpg

NORCONSULT-priset

Anna Söderman 

Motivering

Anna har med stort engagemang och ett ihärdigt arbete utfört sitt examensarbete inom vattenmiljö.

 

Artikeln om spridningen av PFAS i grundvatten i Kallinge berör ett högaktuellt ämne.

 

I artikeln presenterar Anna spännande resultat från modellering av nedbrytning och transport av tre PFAS i grundvattnet från källan vid brandövningsplatsen till dricksvattenbrunnarna.

 

Artikeln är välskriven och resultaten ger en ärlig bild av situationen. 

Bruno och Susanne.jpg

Hedersutnämnande inför 80-årsjubileum

Susanne Kihl med hunden Bruno

Motivering

Susanne Kihl tilldelas Föreningen Vattens

80-års hedersutnämnande för sin

nytänkande läcksökningsmetod.

Med hjälp av hundar specialiserade på att detektera läckande dricksvattenledningar ,

har hon med helt unik metod bidragit till ett förnyat arbetssätt inom drift och underhåll. Metoden är både innovativ och träffsäker.

 

Härmed vill vi från Föreningen Vatten uppmärksamma denna kreativitet.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter: Utmärkelsen utgår för förtjänstfullt arbete till enskild person eller grupp i vattenvårdens tjänst inom drift- och underhållsområdet vid svenska va-anläggningar inom kommuner eller industri. Priset skall i första hand premiera praktiska insatser under det gångna året som lett till vinster i t ex effektivitet, reningsresultat eller säkerhet.
Pris: Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten och Xylem. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte.

bottom of page