top of page

Stadgar för Föreningen Vatten

Stadgarna antogs den 24 maj 1944 för Föreningen för Vattenhygien, FVH, som Föreningen Vatten vid tidpunkten hette.

 

Stadgarna har reviderats vid följande tillfällen:

18 mars 1957

22 mars 1966

16 mars 1972

31 mars 1981

15 mars 1988

16 mars 1994

12 mars 2003

7 december 2017

 

§1 Namn

Föreningens namn är Föreningen Vatten.

På engelska: The Swedish Association for Water.

 

§2 Ändamål

Föreningen ska verka för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö. Föreningen ska utgöra ett tvärprofessionellt nätverk för kunskap inom vattensektorn och fungera som en länk mellan akademi och praktik.

 

§3 Säte

Styrelsen beslutar var i Sverige föreningen har sitt säte.

 

§4 Verksamhet

Föreningen är ideell och opolitisk och verkar genom att - arrangera seminarier, utställningar och studiebesök - följa och agera för ökad utveckling, utbildning och kompetens inom vattensektorn - samarbeta och utbyta erfarenheter med andra föreningar och sammanslutningar - utge tidskriften VATTEN – Tidskrift för vattenvård

 

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är ett kalenderår.

 

§6 Medlemmar

Föreningen Vattens medlemmar delas in i följande kategorier: - personliga medlemmar - stödjande medlemmar - hedersmedlemmar Kategorin personliga medlemmar utgörs av enskilda individer. Kategorin stödjande medlemmar omfattar statliga verk och myndigheter, kommunala förvaltningar och bolag, institutioner, föreningar, organisationer, företag, industrier och liknande. Hedersmedlem är, om inte annat stadgas, personlig medlem. Hedersmedlemmar utses av årsmöte, efter enhälligt förslag av styrelsen, och ska ha utmärkt sig genom synnerligen framstående insats inom vattenvårdsområdet eller annat förtjänstfullt främjande av föreningens verksamhet.

 

§7 Medlemsavgifter

Personliga och stödjande medlemmar erlägger årsavgift vars storlek för nästkommande år fastställs vid föreningsmöte. För att fortsatt åtnjuta medlemsförmåner ska årsavgift vara erlagd senast utgången av juni månad. Har årsavgift ej erlagts före årets utgång upphör medlemskap. Hedersmedlem är avgiftsbefriad.

 

§8 Styrelse

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av - ordförande - vice ordförande - sekreterare - skattmästare - tidningsredaktör - webbredaktör - ytterligare ledamöter (minst 1) Styrelseledamot ska vara personlig medlem och väljs för tidsperiod fram till kommande ordinarie årsmöte. Vid val av ledamot ska hänsyn tas till såväl regionala intressen som fackintressen. Ordförande kvarstår på sin post högst sex år i följd. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Även ledamöter kan kalla till sammanträde om det finns stöd från minst hälften av styrelsens ledamöter. För beslutsmässighet fordras att minst hälften av ledamöterna är närvarande då styrelsen sammanträder. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

§9 Revisor

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper för verksamhetsår ska granskas av två revisorer, valda för tid fram till kommande ordinarie årsmöte.

 

§10 Valberedning

Valberedningen består av ordförande, två ledamöter och en suppleant. Valberedningsledamot ska vara personlig medlem och väljs för tidsperiod fram till kommande ordinarie årsmöte. Det åligger valberedningen att bereda och föreslå val av styrelseledamöter, revisorer samt revisorsuppleant. Sammankallande i valberedningen är dess ordförande.

 

§11 Medlemsmöte

Medlemsmöten anordnas av styrelsen för att informera och besluta om föreningsangelägenheter. Styrelsen ska även anordna medlemsmöte om minst 50 personliga medlemmar, regionkommitté eller sektion så begär. Kallelse till medlemsmöte ska delges medlemmarna senast 14 dagar i förväg. Till medlemsmöten kan även icke-medlemmar inbjudas, men de har ingen rösträtt.

 

§12 Årsmöte

Ordinarie årsmöte anordnas av styrelsen under första halvan av verksamhetsåret. Dagordning ska bifogas kallelse och ska omfatta - fråga om mötet blivit behörigen utlyst - fastställande av dagordning - val av mötesordförande - val av mötessekreterare - val av två justerare, tillika rösträknare - föredragning av styrelseberättelse - föredragning av revisionsberättelse - godkännande av styrelseberättelse - fastställande av resultat- och balansrapport - ansvarsfrihet för styrelsen - val av styrelse - val av valberedning - övriga frågor

 

§13 Rösträtt

Endast vid möte närvarande personliga medlemmar äger rätt att delta i föreningens beslut, varje medlem har en röst. Vid alla val, förutom vid beslut av föreningens upplösning, gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Val och omröstning sker öppet såvida inte närvarande personlig medlem begär sluten votering.

 

§14 Regionkommittéer och sektioner

Styrelsen kan utse regionala kommittéer för geografiska områden samt sektioner för olika fackområden. Regionkommittéer och sektioner ska bestå av personliga medlemmar varav minst en bör vara styrelsemedlem. Regionkommittéer och sektioner anordnar aktiviteter i föreningens regi.

 

§15 Ändring av stadgarna

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska skriftligen inlämnas till styrelsen. Styrelsen framlägger inkomna förslag jämte eget yttrande vid medlemsmöte. I kallelse till detta möte ska ha framgått att förslag till stadgeändring kommer att behandlas. För stadgeändring krävs att beslut härom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara årsmöte.

 

§16 Upplösning av föreningen

För att upplösa föreningen krävs minst ¾ röstandel vid två efterföljande medlemsmöten, varav det sista ska vara årsmöte. Ett beslut om upplösning ska åtföljas av en avvecklingsplan för verksamhetens alla delar inklusive disponering av föreningens tillgångar. Avvecklingsplan förbereds av styrelsen och presenteras för beslut under årsmötet.

bottom of page