Vattenpriser

2018 års pristagare

VATTEN-priset: Professor Håkan Jönsson, SLU

Motivering
Håkan får priset för en lång rad meriter. Bland annat har Håkan under drygt 25 år arbetat aktivt för att sluta kretsloppen mellan stad och land och hans forskning har lämnat ett stort avtryck. Mest känd är han för sitt stora engagemang för uppströmslösningar inom avloppshanteringen och sitt arbete kring återföring av växtnäring från avlopp till den producerade åkermarken.

NEW GENERATION-priset: Johanna Sörensen, LTH

Motivering
Johanna Sörensen får priset för sitt engagemang och nytänkande. Johanna startade sina forskarstudier vid LTH 2012. Hennes avhandlingsarbete, Urban Flodding in Chaning Climate, var i början inriktat på modellering. Det har senare utvecklats till att innehålla mer av systemtänkande och hållbarhetsaspekter. Hennes forskning är nu en del av ett stort multidisciplinärt forskningsprojekt om urbana översvämningar. Johanna driver många samarbeten över institutionsgränser och har handlett flertalet examensarbeten.

KEMIRA-priset: Stefan Johnsson, Sydvatten

Motivering
Stefan Johnsson får priset för att ha jobbat fram branschunderlag för informationssäkerhet och riktlinjer för hur branschen skulle kunna enas kring vad som är skyddsvärd information. Nya rutiner för vilka ritningar som lämnas ut och vad som beläggs med sekretess. Konsekvenser av ny lagstiftning, föreskrifter och EU-direktiv som ska implementeras ställer stora krav på kapacitet och kunskap, vilket Stefan tillhandahåller.

XYLEM-priset: Pernilla Bratt, Emma Strifors och Bjarne Jörgensen, Lidköpings kommun

Motivering
Pernilla Bratt, Emma Strifors och Bjarne Jörgensen får priset för att de är ett föredöme för den svenska VA-branschen i att främja utvecklingen inom vattenvården, samt för deras orädda sätt att i många år prova nya teknologier och deras nytänkande gällande upphandlingsformer och projektgenomföranden som anpassas till varje enskilt projekts förutsättningar. Ett exempel på deras öppenhet till nya idéer och lösningar var utmaningen att ta hand om “okontrollerbara” kvalitetsvariationer i inkommande råvatten till Lockörns vattenverk.

NORCONSULT-priset: Kari Ella Read och Marika Karras, LTH

Motivering
Kari och Marika får priset för en välskriven och intressant artikel baserad på en tvärvetenskaplig studie. Deras arbete belyser kostnad och nytta för olika åtgärder för översvämningsrisker och hur dessa kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Resultatet visar att ekonomisk värdering av ekosystemtjänster i samhällsekonomiska analyser är nödvändigt för att påvisa nyttorna med långsiktigt hållbara dagvattensystem. Budskapet kommuniceras tydligt genom lättläsliga tabeller och figurer. Med ett systematiskt arbetssätt har författarna tagit sig an en svår, men viktig fråga och därigenom breddat synsättet på urban dagvattenhantering.

 

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

 • Statuter: Priset utdelas till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.
  Pris: Priset utgörs av ett hedersdiplom och ett pris på 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, SWECO AB och Xylem.

 • Statuter: Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.
  Pris: Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 15 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, DHI Sverige AB, KEMIRA Kemi AB, Xylem, Nordiska Plaströrsgruppen och SWECO AB. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte.

 • Statuter: Utmärkelsen utgår för berömdvärd insats i vattenvårdens tjänst i första hand genomfört under det gångna året och i andra hand för ackumulerad merit. Dylika insatser bör i första hand vara av vetenskaplig eller teknisk karaktär. Dock kan person utses som på annat sätt, t ex publicistisk, gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Oberoende av nationalitet kan person som är verksam i de nordiska länderna ifrågakomma.
  Pris: Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten och Kemira Kemi AB, Kemira Water. Studieresan skall anknyta till pågående utveckling inom VA-tekniken.

 • Statuter: Utmärkelsen utgår för förtjänstfullt arbete till enskild person eller grupp i vattenvårdens tjänst inom drift- och underhållsområdet vid svenska va-anläggningar inom kommuner eller industri. Priset skall i första hand premiera praktiska insatser under det gångna året som lett till vinster i t ex effektivitet, reningsresultat eller säkerhet.
  Pris: Priset utgörs av ett diplom och ett resestipendium på 20 000 kr som ställs till förfogande av Föreningen Vatten och Xylem. Resestipendiet är avsett för resor i studie- eller fortbildningssyfte.

 • Statuter: Priset är en utmärkelse för årets bästa studentartikel. Artikeln ska vara publicerad i Tidskriften VATTEN och huvudförfattaren ska vara student (ej doktorand).
  Pris: Priset utgörs av 5 000 kr och sponsras av Norconsult.