Vattenpriser

2019 års pristagare

VATTEN-priset: Thomas Larm, StormTac

Motivering
Thomas Larm får priset för sitt stora engagemang och energiska arbeta med att utveckla användbara verktyg för dagvattenmodellering, ett arbete som har gjort stort avtryck inom vattenvården såväl nationellt som internationellt. Thomas började sin bana inom dagvatten genom sina studier på KTH på 90-talet. Redan initialt under sina doktorandstudier kombinerade Thomas forskning med konsulttjänster på VBB VIAK. Kombinationen av forskning och tillämpning har skapat stor nytta för många av Sveriges kommuner. År 2000 disputerade Thomas vid KTH med sin doktorsavhandling Watershed-based design of stormwater treatment facilities: model development and applications. Han var redan då en väletablerad forskare och innovatör inom dagvattenområdet med fokus på modellering av föroreningsspridning och dimensionering av reningsanläggningar. Thomas lanserade modellen StormTac som idag tillämpas såväl inom offentlig förvaltning, av konsulter och inte minst inom forskning. Thomas bidrag till kunskapshöjning om föroreningsinnehåll i dagvatten samt dimensioneringsmetoder har betytt mycket för svensk, kommunal planering och i slutändan för våra vattendrag, sjöar och hav. Thomas engagemang fortsätter. Genom hans ständiga utveckling och driv uppdateras metoderna kontinuerligt och granskas genom vetenskapliga artiklar och internationella konferenser.

NEW GENERATION-priset: Maria Piculell, AnoxKaldnes

Motivering
Maria Piculell får priset för sin lysande förmåga att kombinera forskning inom vattenrening med praktiska tillämpningar och på ett pedagogiskt sätt nå ut med ny kunskap till såväl forskare runt om i världen, som till användare på reningsverk och vanliga medborgare med intresse för vattenvård. Maria disputerade 2016 med avhandlingen ”New Dimensions of Moving Bed Biofilm Carriers” där hon tillsammans med sina handledare utvecklade ett helt nytt tankesätt inom MBBR-teknologin och där möjligheten att kontrollera biofilmtjockleken gett upphov till helt nya praktiska tillämpningar. Hennes innovativa drivkraft har resulterat i såväl en rad vetenskapliga publikationer som patentansökningar. Maria arbetar idag som forskningsingenjör på Veolia Water Technologies, AnoxKaldnes och som processingenjör på VA-ingenjörerna. Maria har ett starkt nationellt och internationellt nätverk. Hon blev nyligen invald till den internationella styrgruppen för IWA BioFilm Specialist Group, gruppen som organiserar IWA konferenser inom biofilm. Genom sin Vattenpod som Maria har skapat tillsammans med Elin Sjöstedt populariseras kunskap kring alla aspekter av vatten för en bred publik. Under 2018 har Maria tagit initiativ till ett nytt nätverk för biofilmsanvändare BIOFIAN.

KEMIRA-priset: Andreas Hedrén, Växjö kommun

Motivering
Andreas Hedrén får priset för sitt arbete med att förbättra Växjösjöarnas status. Genom sin kompetens och sitt engagemang har han drivit igenom och genomfört flera åtgärder som inneburit stora förbättringar av vattenkvalitén i Växjösjöarna. Andreas har visat en fantastisk förmåga oh uthållighet i att driva detta stora projekt med allt från tillståndsansökningar, provtagningar, investeringsbeslut till praktiska frågor från konsulter och entreprenörer. Utan Andreas energi och drivkraft hade de goda resultaten för Växjösjöarnas status inte kunnat uppnås. Projektet är ett lysande exempel på hur god vattenkvalitet gynnar omkringliggande område och tillför ett samhällsekonomiskt värde som ofta glöms bort inom vattenvårdsarbetet.

XYLEM-priset: Ernst Surau, Mälarenergi AB

Motivering
Ernst Surau vinner priset för sitt förtjänstfulla arbete inom drift och underhåll vid Mälarenergi där han har varit verksam sedan 1981 – alltid med ett starkt engagemang för att förbättra och effektivisera processerna. I sin roll som teamledare är han duktig på att utbilda och lära upp nya kollegor. Han delar gärna med sig av sina gedigna erfarenheter och kunskaper, såväl till nya drifttekniker som till organisationsledningen. Ernst arbetar ständigt med utveckling och förbättring där ett helhetstänk kring systemet är i fokus med hänsyn till driftsäkerhet, arbetsmiljö, ekonomi och miljö.

NORCONSULT-priset: Josefin Tollgren och Julia Walldén, WSP

Motivering
Josefin Tollgren och Julia Walldén tilldelas priset för sin tidskriften VATTEN-artikel ”En flödesanalys för Kävlingeån – HEC-RAS modellering med fokus på dämmens inverkan”. I studien används en numerisk modell av Kävlingeån för att undersöka effekten av dämmen på vattenflödet med syftet att skapa en bättre levnadsmiljö för vattenlevande organismer. Med modellen undersöks olika scenarion med avseende på rivning av vissa dämmen. Artikeln är mycket välskriven och visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt kopplingen mellan hydraulik och ekologi, samt belyser väl problemställningens komplexitet.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser