Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fem vattenpriser.

2021 års pristagare

 

Anders Finnson

VATTEN-priset: Anders Finnson, Svenskt Vatten

Motivering
Anders Finnson har under lång tid varit pådrivande för att få bort oönskade kemikalier från både vattnets och växtnäringens kretslopp. Anders stora engagemang för uppstömsarbete har inte undgått någon i branschen. Han är en profil inom området i Sverige, men har också arbetat för utveckling och förändring på europeisk nivå, bland annat genom sitt engagemang i EurEau (European Water Companies Association).

Anders har en fantastisk förmåga att på ett tydligt och pedagogiskt sätt nå fram med sitt budskap till olika samhällsaktörer som alla behöver bidra för att ändring och förbättring ska kunna ske.

NEW GENERATION-priset: Caroline Hallin, Postdoc, TU Delft

Motivering
Caroline är en mycket driven och initiativrik person som genom sin forskning, sina uppskattade föredrag och presentationer tillsammans med ett världsomspännande nätverk har satt kustprocesser och klimatanpassning på kartan.

Hennes forskning har fått stort genomslag i media tack vare Carolines fantastiska sätt att förklara komplexa problemställningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Hon har framgångsrikt initierat betydelsefulla forskningsprojekt med finansiering från både Formas och Trafikverket.
Carolines driv, kunnande, nytänkande och engagemang har dessutom lett till en postdoc-tjänst vid Delfts Tekniska universitet, det mest välrenommerade forskningsinstitutet inom det område hon verkar.

New generation
20210702 Xylem MikaelH

XYLEM-priset: Mikael Hölttä, VA Syd

Motivering
Mikael Hölttä har på ett fantastiskt ihärdigt och uppfinningsrikt sätt gjort plats för vattnet i staden på ett hållbart sätt utan att belasta ledningsnätet. Mikael har varit en nyckelperson i VA Syds satsning ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”.

Mikaels outtröttliga och envisa undersökningar av ledningsnätet har lett till reduktion av stora volymer sediment från ledningsnätet samtidigt som han lokaliserat omfattande mängder tillskottsvatten. Tillskottsvattnet tas bort från ledningsnätet och används på kreativa sätt för bevattning av stadens träd och grönytor. Med hjälp av enkla medel lyckas Mikael även flytta stora mängder gatuvatten till platser där det finns plats för vattnet. På det sättet har han lyckats minska antalet översvämningar i samband med kraftiga regn.

KEMIRA-priset: Klara Westling, IVL och Emma Lundin, RISE

Motivering
Klara och Emma har på ett enastående sätt etablerat Svenska Näringsplattformen. En plattformen för kunskapsutbyte, nätverk och forskning för återförsel av växtnäringsämnen från avloppsfraktioner.

Med såväl, fart som inlyssnande, systematik och kreativitet, mycket god kunskap och utvecklade mötesformer har Klara och Emma inom loppet av bara drygt ett år etablerat Svenska Näringsplattformen som den ledande mötesplatsen för återförsel av växtnäringsämnen från avloppsfraktioner. Plattformen kommer att vara till stor nytta för alla utmed näringskedjan, från VA-organisationer, till entreprenörer, teknikleverantörer, lantbrukare, växtodlingsrådgivare och forskare.

 

klara_westling
2021Emma2
Filip Faust
Per Nelsson

NORCONSULT-priset: Filip Faust och Per Nelsson, Lunds tekniska högskola 

Motivering
Filip Faust och Per Nelsson tilldelas Norconsult-priset för den bästa studentartikeln i Tidskriften Vatten.

Artikeln Forecasting combined sewer flow using x-band radar with a neural network – a case study in Lund visar hur man kan använda data från väderradar för att förutse höga flöden i avloppsreningsverket i Lund med hjälp av en neural nätverksmodell. Artikeln är välskriven  med många bra och tydliga figurer och en intressant diskussion som ligger i tiden.

 

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser

Här finner ni statuterna som pdf.

OBS! För samtliga resestipendier skall en reseberättelse skrivas till Tidskriften VATTEN. Reseberättelse skickas in till redaktören för Tidskriften VATTEN i Föreningen Vattens styrelse.

Statuter Föreningen Vattens Vattenpriser