Pristagare

Föreningen Vatten delar årligen ut fyra vattenpriser.

2018 års pristagare

VATTEN-priset: Professor Håkan Jönsson

Motivering
För många meriter. Men bland annat har Håkan under drygt 25 år arbetat aktivt för att sluta kretsloppen mellan stad och land, och hans forskning har lämnat ett stort avtryck. Mest känd är han för sitt stora engagemang för uppströmslösningar inom avloppshanteringen och sitt arbete kring återföring av växtnäring från avlopp till den producerade åkermarken.

NEW GENERATION-priset: Johanna Sörensen

Motivering
För sitt engagemang och nytänkande. Johanna startade sina forskarstudier vid LTH 2012. Hennes avhandlingsarbete – Urban Floiding in Changing Climate var i början inriktat på modellering. Det har senare utvecklats till att innehålla mer av systemtänkande och hållbarhetsaspekter. Hennes forskning är nu en del av ett stort multidisciplinärt forskningsprojekt om urbana översvämningar. Johanna driver många samarbeten över institutionsgränser och har handlett flertalet examensarbeten.

KEMIRA-priset: Stefan Johnsson

Motivering
För att ha jobbat fram branschunderlag för informationssäkerhet och riktlinjer för hur branschen skulle kunna enas kring vad som är skyddsvärd information. Nya rutiner för vilka ritningar som lämnas ut och vad som beläggs med sekretess. Konsekvenser av ny lagstiftning, föreskrifter och EU-direktiv som ska implementeras ställer stora krav på kapacitet och kunskap vilket Stefan tillhandahåller.

XYLEM-priset: Lidköpings kommun – Pernilla Bratt, Emma Strifors och Bjarne Jörgensen

Motivering
För att de är ett föredöme för den svenska VA-branschen i att främja utvecklingen inom vattenvården, samt för sitt orädda sätt att i många år nu varit mottaglig för att prova nya teknologier och dess nytänkande gällande upphandlingsformer och projektgenomföranden som anpassas till varje enskilt projekts förutsättningar. Ett exempel på deras öppenhet till nya idéer och lösningar var utmaningen att ta hand om “okontrollerbara” kvalitetsvariationer i inkommande råvatten till Lockörns vattenverk.

NORCONSULT-priset: Kari Ella Read och Marika Karras

Motivering
För en välskriven och intressant artikel baserad på en tvärvetenskaplig studie. Deras arbete belyser kostnad och nytta för olika åtgärder för översvämningsrisker och hur dessa kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Resultatet visar att ekonomisk värdering av ekosystemtjänster i samhällsekonomiska analyser är nödvändigt för att påvisa nyttorna med långsiktigt hållbara dagvattensystem. Budskapet kommuniceras tydligt genom lättläsliga tabeller och figurer. Med ett systematiskt arbetssätt har författarna tagit sig an en svår, men viktig fråga och därigenom breddat synsättet på urban dagvattenhantering.